Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#Phó Thủ tướng
flirkerdmy06 · 23 days ago
Text
Tumblr media
1. 400 ngàn VNĐ một lần xét nghiệm.
Mỗi tỉnh có quy định thời gian hiệu lực của xét nghiệm khác nhau. Đồng nai có giá trị 7 ngày. Vũng tàu 5 ngày. Bình Phước, Bình Dương, Bình Thuận... 3 ngày.
2. Thời điểm này, nếu như có ai đó ngày nào cũng phải qua lại các tỉnh lân cận, thì hẳn không phải dân nhà giàu rồi.
Ông-Phó thủ tướng- có biết rằng mỗi ngày có hàng chục ngàn người ra-vào vào-ra Sài gòn kiếm sống.
Chú em tôi, lương có tăng ca kịch khung, tầm 9 triệu một tháng. 10 lần xét nghiệm trong tháng, chưa nói toét mũi sưng họng, chưa nói giá cả tất thảy đang tăng nóng ruột... Ông nhân thử xem còn bao nhiêu nó mang về nuôi bố mẹ, nuôi con.
Chống dịch bằng cách tận thu của người tận khổ, phải chăng là cách dễ nhất, thưa ông Vũ Đức Đam ???
(Hôm nay mệt quá, tạm thế đã)
5 notes · View notes