Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

If you dial 1-866-584-6757, you can leave an audio post for your followers.

Trending Blogs
#Roses

Tumblr mình có ai học giỏi sinh ko cho mình hỏi 1 chút?

Là khi cây ko có lá thì bón phân nó có hút đc nc và phân đó từ rễ lên ko hay nó chỉ lấy đc dinh dưỡng dự trữ trong thân để nuôi chồi mới? Có phải theo mình nhớ là ko có lá, ko có thoát hơi nc qua lá thì ko có áp suất cho rễ hút lên trên đúng ko? Hay vẫn hút đc lên qua cách khác?

Hồi trước học lệch giờ đi tranh luận với ngta cứ phải google mỏi mắt. Hồi cấp 2 trong đội tuyển học sinh giỏi văn lúc sắp thi đc cô cho nghỉ môn phụ để học văn cứ thấy sướng giờ mới thấy khổ 😂 Lên cấp 3 thì chỉ tập trung 3 môn thi ĐH, các môn còn lại học vẹt là chính nên có học thì giờ cũng quên hết rồi…

1 notes 路 See All

I need a ringlet of roses for the duchess-to-be

And a spoonful of sunrise to sweeten her tea;

She’ll want a sprinkling of thunder to spice up the mustard,

And lashings of lightning and cream with her custard…

.

What do you want?! Oh, there will be fine.

Just don’t forget to get back in time.

Now, where are those roses? Come on, hurry up-

What was that noi- That was her favourite cup!

1 notes 路 See All
Next Page