Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

Tumblr paired up with Humans of New York to raise money for Hurricane Sandy relief.

Trending Blogs
#blue eyes
image

Nie chcę już patrzeć na twoje rany

Miałaś tu zostać, dziś jestem pijany

Kochałem Cię mocno, choć miałem te stany

Chciałem się odmienić, ty nie wierzysz w przemiany


Neony tracą, neony tracą kolor

Nie wiem już na co, na co mam liczyć z tobą

1 notes · See All
Next Page