Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

Tumblr paired up with Humans of New York to raise money for Hurricane Sandy relief.

Trending Blogs
#ethnostyle

Знову говоримо про музику)

Практично у всіх слов’янських етносів є такий специфічний жанр народної пісні, як пісня для заклику весни. У дохристиянські часи люди вірили, що така пісня пришвидшить пробудження природи від зимового сну. В Україні ці пісні мають декілька назв : веснянки, гаївки, перегуки та постові (тому що піст постом, а весна сама не настане). Це ще один жанр пісень, які можна було співати у піст, проте цим займалася лише неодружена молодь. Веснянки існують в декількох формах. Це можуть бути просто пісні, які співаються дуже голосно різними гуртами молоді, пісні-ігри та танці, під час яких співали (найвідомішим прикладом є Кривий танець). 

У веснянок є свій регламентований час для того, щоб їх співати. Зазвичай їх співають із 14 березня (за традиційним календарем це  день преподобної мучениці Євдокії, а по-народному просто – Явдохи) або з 7 квітня (Благовіщення). Закінчують співання на Трійцю. Місцями для співу часто обирають гаї та пагорби. 

Дійство відбувається таким чином: молодь збирається у гурти (гурти можуть формуватися з принципом того, хто з якої вулиці села, а також дівчата можуть співати проти хлопців, також можуть змагатися гурти з різних сіл), йдуть за село і там, у дуже голосній манері, по-суті, змагаються хто  краще чи дотепніше заспіває. Часом веснянки носять жартівливий або, навіть, трохи образливий характер, проте центральною темою є, звісно, заклик весни.

На відео нижче ви можете побачити деякі варіанти виконання такого роду пісень.

🌷🌼🌼🌷🌼🌼🌷🌼🌼🌷🌼🌼🌷🌼🌼🌷🌷🌼🌼🌷🌼🌼🌷🌼🌼🌷🌼🌼

Talking about music again)
Almost all Slavic ethnic groups have such a specific genre of folk song as the song for the call of spring. In pre-Christian times, people believed that such a song would accelerate the awakening of nature from winter sleep. In Ukraine, these songs have several names: vesnyanky (“vesna” means spring), gaivky (gai means grove), perehuky and fast songs (because even during Lent spring will not come without any help). This is another genre of songs that could be sung during the Lent, but only unmarried young people were involved.  Vesnyanky come in several forms. It can be just songs that are sung very loudly by different bands of youth, songs-games and dances during which they sang (the most famous example is Kryvyi tanec, literally - the Crooked Dance).

The vesnyanky have their own regulated time for them to sing. They are usually sung since March 14 (according to the traditional calendar it is the day of St. Martyr Eudokia, and in the people’s name is simply Yavdokhi) or from April 7 (Annunciation).  Singing ends on the Trinity. Places to sing often choose groves and hills.

The action is as follows: young people gather in groups (groups can be formed according to the principle of who from which street of the village is, as well as girls can sing against boys, groups from different villages can also compete),  grops get out of the village and , in a very loud manner are competing for the better or the nimbly  sang. Sometimes vesnyanky are playful or even a little offensive, but the central theme is, of course, the call of spring.

In videos below you may see some variants of performing of this kind of songs 


178 notes · See All

22.5.2018 (utorok)

Naozaj zvláštny deň plný nečakaných stretnutí. Už ráno som sa zobudila so zvláštnou náladou a telefonátom od Tomáša. Jeho problémy sem však písať nebudem, pretože to nie je v mojej právomoci a niekde v hĺbke duše dúfam, že všetko sa vyrieši a dopadne tak, ako má.

S Lenkou som dnes navštívila kaviareň v Martinuse a koho sme tam nestretli ? Skupinu HEX popíjajúcich kávu presne ako my.

Na to nečakaný koncert Bad Karma Boy pod šturákom.

Keď som videla západ Slnka, rozhodla som sa ísť do kuchynky. Nečakane som tam stretla Peťa, fešáka z MATFYZu a tak sme pokecali romanticky pri západe Slnka.

Večer som mala ísť na slovenského interpreta MAOKa. Mala som sa tam dokonca stretnúť aj s Jurajom, človekom, ktorý mi tohto človeka predstavil. Avšak Biba to na poslednú chvilu zrušila. Moje snahy nájsť náhradu zlyhali a v tom som mala telefonát od Juraja. Jemu sa stalo to isté; na poslednú chvíľu to jeho kamaráti zrušili tiež. Jedno padlo k druhému a nakoniec sme teda išli len my dvaja. Kaviareň Scherz sa to tam volali. Keď sme prišli, boli tam už len dve voľné miesta pri bare..akoby to tam práve na nás čakalo.
A čo koncert ?
Silné emócie, nepredstaviteľné stavy eufórie sa križovali s tónami umelca. Svojou hudbou ma presvedčil, že všetky problémy sú práve úplne nepodstatné. Žila som v danom momente so zavretými očami a unášala sa momentom. Hudba ku mne hovorila….ctila si ma. Dotýkala sa ma na miestach, ktoré boli nutné na obnovu.
Po duchovnom zážitku sme zostali na stoličkách sedieť ako prikovaní. Bez slov. Ohromený tou jedinečnosťou.
Keď sme sa ako tak prebrali, Juraj ma išiel odprevadiť na Zochovu. Tam sme si sadli a ďakovali.
Príde mi neuveriteľné, že som vôbec váhala, či tam pôjdem. Avšak osud to zariadil inak. Stretli sme sa, dvaja nadšenci a išli sme spolu. Našli sme práve miesta pre nás dvoch. Akoby všetko bolo naplánované. Malo to tak byť.
Ešte teraz som sa neprehrala zo včerajšku. Zaspávala som s pocitom absolútneho kľudu. V ten moment ma netrápilo absolútne nič.

Ďakujem Jurajovi, že sme išli .
Slová nevedia vyjadriť , aké potešenie mi toto vystúpenie urobilo.

3 notes · See All

One of the characteristics of ethnic style is that for wall hangings and furniture upholstery they use expensive and colorful fabrics, whether silk or muslin. As a floor covering - dark wood and solid wood. Abundance of textiles, beaded or decorated with marquetry create a feeling of luxury and opulence.

besosartwork
besosartwork
besosartwork
0 notes · See All

Almost always this style recreates the atmosphere of antiquity and ancient times. In this interior there is no place for modernity, extra gloss and glitter, artificial materials.

Colors are very rich and vibrant. Red, yellow, burgundy, blue, green, and blue dominate in the interior. There are also many natural shades - brown, beige, olive, ocher, orange @besario

besosartwork
besosartwork
1 notes · See All
Next Page