Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#fearless-man
visnelikapkekim · 15 days ago
Text
Tumblr media
-bilmezler, ayçiçeği sırtını dönemez güneşe"
134 notes · View notes
fearless-man · 3 days ago
Text
Tumblr media
Tumblr media
"Vücudumuz, sadece bacaklar, kollar gibi uzuvlardan oluşsaydı, hayata tahammül etmek kolay olurdu. Ne yazık ki, içimizde kalp adını verdiğimiz o küçük organı da barındırırız."
319 notes · View notes