Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

Tumblr paired up with Humans of New York to raise money for Hurricane Sandy relief.

Trending Blogs
#filipino

Gone with the wind.


Hmm?”


Title kung sakaling magiging libro ang buhay ko.”


Hindi ba kanta ‘yon?”


Malay.” Tumawa siya ng malungkot. “Naisip ko lang. Wala naman silang paki.


Bilog ang mundo. Ang oras ay patuloy na dumadaloy kahit wala ka na doon.


After nito anong gagawin mo? Saan ka pupunta?”


Napaisip ako. Naghahanap ng palusot.


Samahan mo na lang ako kung wala ka pang gagawin.” Malungkot ang mga mata niya. Tila nanghihingi pa ng oras.


Hala, sorry. Need ko na umuwi kasi baka mag-alala si mama.” Tanga.


Tumawa siya kahit walang nakakatawa. “Ikaw siguro ang favorite ni mama mo 'no?”


Napakamot ako sa batok. Wala akong masabi. Hindi naman kasi totoo, gumagawa lang ng dahilan. Naramdaman mo atang gusto ko nang umalis kaya tumayo ka na rin.


Una na ako, ha.” Pamamaalam mo. Tumalikod ka na at hindi na hinintay ang pamamaalam ko. Sana pala sinamahan kita noon.


Patuloy pa ring dumadaloy ang oras sa paglipas ng panahon. Sa akin, sa iyo. Pero tumigil na para sa taong iyon.

0 notes ยท See All
Next Page