Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

Furby, that creepy 1990's doll, has a tumblr page.

Trending Blogs
#lovemoments
image

Chúng ta đã kịp chạm vào nhau một lần. Và một lần đó có lẽ đã đủ.

Trọn vẹn cảm xúc, đủ cả thương nhớ khổ đau. Không còn gánh nặng, không còn là quá khứ đeo bám, không còn là những phiên bản cũ kỹ.

Đi thật xa, về những chân trời mới.

Em sắp thấy được màu của bình yên.

2 notes · See All
Next Page