Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

The company's tagline is "Follow the World's Creators".

Trending Blogs
#nina ricci

Pràctica emocions.

El sentiment o emoció triat es l'amor. Nina Ricci es una marca de fragàncies francesa i en aquest cas he triat la marca per fer l'elaboració de la peça publicitària a Instagram, format insatstory.

El missatge no només es l'amor propi. Si no que moltes vegades quan ens estimem, aquest amor intern es veu reflectat en el nostre exterior. I encomana. Per que l'amor s'encomana.

He comparat l'amor com una fragància, que pot ser percebuda pels altres i que a la vegada es pot quedar impregnada en els altres.

En si el missatge és “el amor, el perfume en ti” ja que l'amor és lo millor que podem compartir amb qui ens rodejen.

10 notes · See All
image

Power pants: from this trend, these are my favourite examples. I think these look very flattering to any person but also very comfortable. Throughout most of these trends, vogue has noted on the major wearability of garments from most of these collections, all practical for the now. I really feel this trend could link perfectly to the victorian era where Amelia Bloomer invented the bloomers, although they weren’t popular, I’d love to play homage to her and her creation in a style of my own. I feel this trend could be perfect to interpret that. Top left: Alexandre Vauthier, Top right: Nina Rocco, Bottom left: Jacquemus and Bottom right: The Row. @barnsleycollegefashionrocks

2 notes · See All
Next Page