Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#omzunevim
gelmemeyegidenbiriyimm · 25 days ago
Text
Latincede "damnant quod non intelligunt" diye bir cümle var. "Anlamadıkları şeyi suçlarlar" manasına geliyor. Bunun hakkında sayfalarca yazı yazılabilir fakat, Peyami safa iki cümleye sığdırmış; "Suçlamak, anlamaktan daha kolaydır çünkü anlarsan değişmen gerekir."
313 notes · View notes