Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

Tumblr has over 100 million blogs, and only 167 employees.

Trending Blogs
#purple
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Tham lam trồng dày quá, nó bị rệp sáp tùm lum, chưa nhổ lên trồng lại được thì nó lên ngùn ngụt 20 cành mầm nụ. 😂

Ưng nhất là do tự giâm cành từ hoa mua về chứ ko mất tiền mua cây giống… Người trước đây cười nói mình khùng cũng phải xin mình cây con đến lần thứ 2 về trồng. Ổng nói lần 1 lên chậu to đẹp mà để ngoài cổng bị nẫng mất 😆

2 notes · See All
Next Page