Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#sarhosadam
noneofyourbusineess · 5 months ago
Text
Tumblr media
222 notes · View notes
yakups · 8 months ago
Text
Vazgeçme
Bugün sana "niye yapıyorsun" diyip gülenler
Yarın sana "nasıl yaptın" diye soracaklar
11 notes · View notes