Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#short users
boo-sun · 2 days ago
Text
Symbols. . . ★
     ᰍ̠  ⸼  ࣪  ׅ 🦋 ʾʿ  ׅ  ࣪ ﹗     ʾʿ  ׅ ࣪  🦕 ⸼  ♡  ࣪ ׅ  ◖
     ! ׅ࣪  ✰︬ 🖍 ⸼  ࣪ ׅ  ☆    ᄫ  ׅ ࣪  ⸼  ♡ ⃝🍄  ࣪ ׅ  ᵎᵎ
     ⸼  ࣪  ׅ ✧ 🐞ʾʿ    ׅ ࣪  ◍̱    ʾʿ  ׅ  ☇︎︎  ׅ࣪  ♡ ⃞🍒 ׅ  ࣪  ⸼
   ・゚:* ׅ ࣪  ⸼  🧚🏻‍♀️ ᵎᵎ  ࣪ ׅ  ☏︎︎    ⊱  ׅ  ࣪  (´Д`。 ⸼  ࣪ ׅ  ☇︎︎
    ░▒ ʿʿ   ׅ ࣪  ⸼ 🌪  ࣪ ׅ  ✰    ✾ ᵎᵎ  ׅ ࣪  🌬  ׅ  ❀  ׅ࣪  ˓˓
Nick names. . . ★
⁺ ˳ ꒰ 🐩 name ❀ ˳ 🧻 ˚ ᜔
🐢 ヽִֶָ  name 🍵. . .
。˚ ◌🍓 name 🖍 ᐛ ˳ ˚ ᜔
˖࣪ 𓍊𓋼 name. . . 🌈
˖࣪ Ӝ name. . . 🐈 ˖࣪ 𓍊
175 notes · View notes
strawberryayumiyt · a day ago
Text
ㅤㅤㅤᨦ̲ ׅ ۟ ֪ 🍴 ִ ׄ ˓˓ joon ƭ⍺ıl ⟳ ۪ ׂ 𓈒 ʾʾ
ㅤㅤ ♡̫ ۪ ׄ 𝅄 🦙 ׅ ۟ ֪ sᧉokf⍺ırɥ ˓˓ ۫ ׅ ✩⃝
ㅤㅤㅤ⬞ ۟ ׅ ദ̲ 🪞 ˓˓ ׄ˳ ɥoongoƭh 𓈒 ׄ ⤺ ۪ ʾʾ
ㅤㅤㅤ⌁ ִ ۫ 𝅄 💭 ׄ ִ ⑃ hobı gloss﹗ ۟ ִ ⃘𝇌
ㅤㅤㅤ⭒ ִ ۟ ֪ 💡 ִ ׄׄ ̫ jı𑜀ın lı⍴s ⬞ ׄ ֪ ᨦ̲ ִ ʾʾ
ㅤㅤㅤ✽̸ ִ ۟ 𓈒 🎀̫ ׄ ˳ ƭ⍺ᧉhɥ skɥ ꧔̠ ׄ ֪ 𓋜⃝
ㅤㅤㅤ៸ ׄ ˳ 𖤥 🏘️ ֪ ۟ ִ goo slᧉᧉp ⫾̵ ׅ ׄ ⃘𓏸 ˓˓ ۟ ׅㅤ
✦ ׂ ֪ 📜̸ nꪱnԍԍυꭤnԍ 𖦹̷ bꭤbꭚ ◊ ׂ ݂ ᰵᰵ
⨳ ׂ ݂ 👾̸ ᥊ꪱꭤᦢ ⋆ ꪱnfꪱnꪱɬᧉ ❈ ݂ ׂ 𖠗
❪❪ 🦚̶ ׂ 𓈒 ⱴᧉnȶꪱ ◖♡◗ υnꪱvᧉɾsᧉ 𝅄 ׂ ໑
◍̶ 𓈒 ׂ ɗꪱƖυɕ ⑅ Ɩᦢvᧉ ⤹ 🔥̸ ݂ ๋
໑ ׂ ݂ ⤹ ԍꭤnчυ ⚗️̶ ꭐᦢɾlɗ ◕ ݂ ׂ ⩇̶
❊̷ ׂ ݂ 🌷̸ ʾʾ nᦢᧉƖƖᧉ 𖧧 flᦢꭐᧉɾs ՙՙ ݂ ❍̶ ׂ ❅
⠀ ㅤㅤ︵ ͡ ⏜ ⃘𝇈 ׁ ݂ ⚠︎ ࣪ ˳ ㅋ︎
𝅄 ׄ 〭 𝇅𝇃𝇅 🎀 ׅ ᣟ ֶָ֢ ̷̸ ․ㅤㅤᰵ ׄ ۪ 🌸 ʾ ִ ⃘◌
▹ ࣪ ۪ 🧭 ׄ ֢ ⤸ㅤㅤ ⤹ ׁ ݂ 📣 ݂ ࣪ ⬫
ぃ ۟ ݂ 🥤̸ ݂ ࣪ ⭒ㅤㅤᰵ ׄ ֢ 🍇̸̷ׅ ׄ ۪ ㅋ︎
﹪ ׁ ִ ࠘🗯 ׁ ִ ぅㅤㅤゅ ֹ 𓈒 🧼̸ ׄ ֢ ›
◍ ִ ׄ 🩰̸ ʾʾ ׅ ۫ ㅤㅤ﹙ ִ ׄ 🥼 ࣪ ݂ ◍⃘
५ 𓈒 ࣪ ✈️︥ ֢ ׄ ぁㅤㅤ ⃘𝇈 ִ ׄ ⛺̸ ۟ ֢ ʾ
⤿ ֹ ִ 🧴̲ ׄ ִ ⥶ㅤㅤ⬫̷ ֹ ׅ 🏷 ۫ ׅ ﹗
❨ ֢ ׄ 🥏 ֹ ׅ ✽̸ㅤㅤ㆐ ִ ׄ Ꞌ📂 ࣪ ˳ 〞︎
﹙𓈒 ࣪ ˓🎻 ׅ ۫ ﹗ ㅤㅤ﹖ ֹ ֽ⛸͙ ֹ ִ ⥁
써 ֢ ׄ 🖋 ⃞ ִ ׄ ۪ ◍⃘ ︎ㅤㅤ❨ ⌁ 🧪 ࣭ ׄ ⑅̷
‹ ׄ ִ ❄̷̸ ˳ ࣪ ٫ㅤㅤ⌁ ׅ ۟ 🦚 ׄ ׅ ャ
࣪ ۪ ‹ 🍣 ʾʾ ݂ ࣪ㅤㅤ⊹ ࣪ ۪ ☘ ׅ ۫ ⑅
⠀✸ ❛ ࣭ 🦚̵ ࣪ 𝅄 &'♡ ◖ ࣪ ৎ 🦜̸ ⩇⩇̶.՚՚
꒲ ࣪ ֶָ֢ 🐋̵ 𝆬 . ꢾ &'♡ ໑ 𝅄 𝆬 🐟 ❣︎ ՚՚
✳︎̸ ۫ ٫ 🦀̵ ◔ ⸼ &'♡ 𖥦 ֶָ֢ 🦑 ۫ ꢁ ᰍ
◜𝅄 🌿࣪ ֎ ᕀ 𓏸 ۟⸼ 🌷 ࣭۫ ટ ﹗ֶָ ۫ 👒゙𝅼 ♡
𔐬ㅎ𝅼 ࣪🌳 ꁘ ୧ 𝄪۟ 🌾𓈒 ❁ 𝅄 𑁍 🐚˙ ۪ 𖦹
ㄲ 🥙ֶָ𝆬 ▩ ≀ 𖧚 𝅼 ۫ 🍡 𓈒 㒱 𔓕 ۪ ࣪ 🩰 ⌇⌕
ꁘ 🧺 ۫ 𝅼 𝆯 ୨ 문 ʾʾ🍰 * 𝆹 年 ֺ ۪ 🍓 𝅄 𖢨
ֺ 𖨂 🎱 ࣭۫ ꁘ ◜⸼ׄ 🕋 𐋃̸ ₊ ゙۪ * ࣪🔗 咅
﹪ 𓈒ֹ♟️՚՚﹗ 문✒️۟ 𝅄 ❁ ୧ ◍ ۪ ֺ🕷️ ࣭۫ ટ
﹢𝅼۫ ⚓ 年 𔓕 𓏸 ≀ 🎩ֶָ𝆬 㒱 𖤛🕴🏻ׄ⸼ 𑁯 ▩
𝅄 ۫ 𖨂 🕸️࣪ ۪ ✯ 𖠵 ً 🐺 𝆬⭒𖥻 ✰ ۪ ֺ 🎬⌇⁕
۟ ࣭ ⭒ֺ 🌈 ֹ ᮫ 𓏳݂ ݊ ℱ 𝗰r𝗲𝗱it𖦹𝘀 a 🅣︎Ⓞ︎🅓︎𖣘🅢︎ d𝗲v𝗶𝗱𝕠𝕤 c̆̈riă̈dø𝘳ꫀ𝘴 ⩉ 🎀 ࡛ ᮫ 🐾 ᭝ ܰ ៳ׄ  ֢ ♡
  ֗   ִ  ۫   🌙ˑ   ᳝ ࣪  𓄹 ⊹   ᳝🪐 ࣪⠀. 
𝘇𝗭𝘇. . .𖦆 ִ✏️ ۫ 𐑺 ֗ ִ ˖
Tumblr media
220 notes · View notes
nyugore · 2 months ago
Text
bot⠀cat⠀cake⠀clips
craft⠀crime⠀chaos⠀cut
cloud⠀cyber⠀date
evil⠀fever⠀fleur⠀film
gif⠀jelly⠀lune⠀lost
moves⠀noir⠀ocean⠀pet
pow⠀relic⠀solit⠀sirius⠀sea
solit⠀star⠀soil⠀side
talks⠀ville⠀vie⠀zone
3K notes · View notes
akoist · 2 months ago
Text
Random Users 🗑️📎 !? @ _ _ _ <
frfrog fairyondㅤ unigothsㅤ kttyclip
hopeikr pradaintㅤ heyitslovㅤ i0sweb
govrse hoegsm ㅤpartokyoㅤ palleteas
sobawr fevergrㅤ cupidream ramenclip
★ Like Or Reblog
3K notes · View notes
s-eulg · a month ago
Text
ꐦ( •᷄﹏•᷅) i don't want drugs, i want to date chaeyoung! 🗯️
/ᐠ - ˕ -マ chae catgirl is here 💬!!
( 📂 ) saving +999 photos of chaeyoung ^.^
chae is my gf, 𝗱𝗳𝗶 u think not 💭 (。ﹷ ‸ ﹷ   )
psychologist? no thanks, chaeyoung's laugh is free therapy❗
2K notes · View notes
yoongitos · a month ago
Text
ヾ(`ヘ´)ノ (ゝ。∂) (´-﹏-`)
૮₍ ˃ ⤙ ˂ ₎ა (`_´)ゞ ૮₍ ˃̵͈᷄ . ˂̵͈᷅ ₎ა
(>。☆) (๑ᵔ⤙ᵔ๑) (っ ̫-)
(ᗒᗣᗕ) (´▽`*) ૮(^﹏^
2K notes · View notes
strawberryayumiyt · 11 hours ago
Text
a͜͡ b͜͡ c͜͡ d͜͡ e͜͡ f͜͡ g͜͡ h͜͡ i͜͡ j͜͡ k͜͡ l͜͡ m͜͡ n͜͡ o͜͡ p͜͡ q͜͡ r͜͡ s͜͡ t͜͡ u͜͡ v͜͡ w͜͡ x͜͡ y͜͡ z͜͡
❀ ✿ ❁ ☘ ✁ ✂ ✃ ✄ ✎ ✏ ✐ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ꗃ ♡ ᘏ ꒦꒷꒦꒷ ❐ ヲ ァ ィ ゥ ェ ォ ャ ؎ ۲ ۳ ۴ ҉ ҈ ೂೃೄ ೅ೆೇೈ ೌ ೡ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ❂ ❃ ❄ ❅ ❆ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ❍ ❏ ❐ ❅ ❆ ❇ ➀ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ❡ ❢ ❣ ❤ ❥ ❦ ❧ ⍝ ⍝ ๑ ☁ ☂ ☃ ☄ ★ ☆ ➢ ꕥ ↻ ⍟ ۞ ♒ ⇝ ϟ ❝ ❞ ༺❀༻ ༻✦༺ ༻✧༺ ༻✦༺
ɵ ໑ 𖤣 ⩉ 甲 ɞ̸ ポ 𝟿 ‣҂︩︪ ⦂ ヤ★✶ ✹ ᤱ 𖥔 ⬔ 𓂄 ५̶͟ ꒷ 𖠵 ﹪ ، 𓂄 ぽホ ◦ 𖦆 !ᴉ 𝗰𝗵𝗹͠𝗼𝗲 ◞ 𐇖 ◗画 𓊔 ᰍ ᯅ ィ⩍ ⑅ ꐑ • ᴥ ◠¨ 𓄹﹅𖣠 𐀔 ⍝ や 𖥻 ᨎぅ〃 ∿ 𓂅 𑁤 𓈊 ɔ ꮺ ◒ 𖤩 ꮻ ᨓ᯽ 𔘓 𓈀 𓈃 ⋆ 𓈈 𖣯 ☆ ⲓ ボ 国 ⌁ ◡ ᥐ ࡇ 𓆩 𓍢 ꞌ Ꞌ݈𔗂 ▹ ◜ 𓄼 ゃ 𓄳 ⟠ ▭ ▬ ⩎ ᜊ ꗃ ⬫᎔⸃ ᱺ ៵ 𖦹 𖥨ゅ᠀ 𓏲 ७ 𓏔 🜲 ⫘ 𓏳 𖨳 𖨂 𓍲 ⩇ 𓆪 𓍼 Ⳋ 𓏭 ٪ 🜸 › 𓄲 𖫓 𑁯 ﹏ ✿ ᖚ ⸯ̳ ഒ ૪ 𐩗 𓏰݉ ๑​ 𖤘 ‹ ⌑ 𝆳 𐌎 ⚐ ✫ ᕱ ▦ 𑁍𐑺 ⌗ 𐪔 𓄷 𖤐 ꒧ ᘒ 〰 𒀭 ⩄﹫⛉ ͽ ⦁ ☻ ᨵ ⤙ᐢ Ⱉ 🜰 ⁹ ₁ 𖠅 ١ 𖡼 ︎ִֶָ ̽𖧧 ָ࣪ 𖧵ֹֺֽ໋໋݊ 𓄹𓈒 𓏲 ๋࣭ ꕤ ۰৫ :¨·.·¨: ᵔᴗᵔ ៸៸ ˘ᵕ˘ ପ ‹ ૮₍ • ᴥ • ₎ა ꕤ # ๑・ ꈊ ⍝ ˒ ・ ⍈ ∞ ꞈ⠀𓈒 ♡̶ 𓂃 𝆯 𓍯 𓏲 𔓘 ᭡ 𓂅 ꊥꊥ ᯽ ◷ ﹆ · જ ◐ ﹅ ᵕ̈  ♡̷̷ ५ତ っ ଗ ᨳ ꧔ ଓ 𖥻 ୨୧ ɞ ˚ ≀ ۰ ⋆ ☼𝆬 ꒰ ꐦ ᘏ⑅ᘏ ໒ ꒱ ⊹ ៸៸ ، ◞ 𓍢 𓏲 › 𖧧˚ ⸼ ۫ 𓍯 ᭡ ࣪ ɞ˚˙ ⍈ 𓂃 𓈒 𓏸 ՙִՙ ⬞ ✿ִ𝆬 ❁ 𐑮𐑮 ꜆ׄ꜆: ⤓. っ٫٫𝆯 ꜥꥈ ❁〬 ⁕𓈒࣪ 𐑺﹢◍࣪ 𓈒ꜝꜝ ﹠ ⭒ ﹫ ›‹ ◐ ִֶָ 𖥻 ٫ •᎑• ໋↵ ੭ . ᕱׄ ᱖ ⑅ ⱺ ५ ꕤ ⌕ ᶻᶻᶻ 𖦆 甲 ꮺ ꗃ ᨒ ⿻ 𖣯 ◗ 𔓶 𔘓 𖣠 𓏸 ᜊ ⑅ 𖤥 ᯅ ▭ ⩍ 𖥔 ◍ ᨓ 𖧵 ❏ ζ ꐑ 𓈀 જ ⌗ ᕱ ៹ 𖧧 ▬ 𓈈 ﹫ 𝆳 ∿ 𓏲 𓄼 𐅰 ๑​ꕤ ⌕ 𖦹 ҂ 𖠿 🜰 ᘏ ★ 𐌎 𓂃 𖣗 ﹅ 🜸 ㇴ 𖤐 𓍢 𐪔 ⫘ ≀ 𔒌 ⩨ 𐑣 ︶ ♡ ᨳ オ 𓏴 ⌓ ꒧ ⎙ 𓂅 ⦂ ୨ ꩜ 𓄹 𝆬 ᠉ 𓍯 ៚ ▦
★ ☆ ✡ ✦ ✧ ✩ ✪ ✫ ✬ ✭ ✮ ✯ ✰ ⁂ ⁎ ⁑ ✢ ✣
✤ ✥ ✱ ✲ ✳ ✴ ✵ ✶ ✷ ✸ ✹ ✺ ✻ ✼ ✽ ✾ ✿ ❀ ❁ ❂ ❃ ❇ ❈ ❉ ❊ ❋ ❄ ❆ ❅ ⋆ ≛ ᕯ ✲ ࿏ ꙰ ۞ ⭒ ⍟© ® ™ ℠ ℡ ℗ ‱ № ℀ ℁ ℅ ℆ ⅍ ☊ ☎ ☏ ⌨ ✁ ✂ ✃ ✄ ✆ ✇ ✈ ✉ ✎ ✏ ✐ ✑ ✒ ‰ § ¶ 〈 〉 《 》 「 」 『 』 【 】 〔 〕 ︵ ︶ ︷ ︸ ︹ ︺ ︻ ︼ ︽ ︾ ︿ ﹀ ﹁ ﹂ ﹃ ﹄ ﹙ ﹚ ﹛ ﹜ ﹝ ﹞ ﹤ ﹥ ( ) < > { } 〖 〗 〘 〙 〚 〛 « » ‹ › 〈 〉 ♔ ♕ ♖ ♗ ♘ ♙ ♚ ♛ ♜ ♝ ♞ ♟ ♤ ♠ ♧ ♣ ♡ ♥ ♢ ♦♩ ♪ ♫ ♬ ♭ ♮ ♯ ° ø ؂ ≠ ≭° ℃ ℉ ϟ ☀ ☁ ☂ ☃ ☉ ☼ ☽ ☾ ♁ ♨ ❄ ❅ ❆ ☇ ☈ ☄↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ↞ ↟ ↠ ↡ ↢ ↣ ↤ ↥ ↦ ↧ ↨ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭ ↮ ↯ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↶ ↷ ↸ ↹ ↺ ↻ ↼ ↽ ↾ ↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆ ⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇋ ⇌ ⇍ ⇎ ⇏ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘ ⇙ ⇚ ⇛ ⇜ ⇝ ⇞ ⇟ ⇠ ⇡ ⇢ ⇣ ⇤ ⇥ ⇦ ⇧ ⇨ ⇩ ⇪ ⌅ ⌆ ⌤ ⏎ ▶ ☇ ☈ ☊ ☋ ☌ ☍ ➔ ➘ ➙ ➚ ➛ ➜ ➝ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢ ➣ ➤ ➥ ➦ ➧ ➨ ➩ ➪ ➫ ➬ ➭ ➮ ➯ ➱ ➲ ➳ ➴ ➵ ➶ ➷ ➸ ➹ ➺ ➻ ➼ ➽ ➾ ⤴ ⤵ ↵ ↓ ↔ ← → ↑ ⌦ ⌫ ⌧ ⇰ ⇫ ⇬ ⇭ ⇳ ⇮ ⇯ ⇱ ⇲ ⇴ ⇵ ⇷ ⇸ ⇹ ⇺ ⇑ ⇓ ⇽ ⇾ ⇿ ⬳ ⟿ ⤉ ⤈ ⇻ ⇼ ⬴ ⤀ ⬵ ⤁ ⬹ ⤔ ⬺ ⤕ ⬶ ⤅ ⬻ ⤖ ⬷ ⤐ ⬼ ⤗ ⬽ ⤘ ⤝ ⤞ ⤟ ⤠ ⤡ ⤢ ⤣ ⤤ ⤥ ⤦ ⤪ ⤨ ⤧ ⤩ ⤭ ⤮ ⤯ ⤰ ⤱ ⤲ ⤫ ⤬ ⬐ ⬎ ⬑ ⬏ ⤶ ⤷ ⥂ ⥃ ⥄ ⭀ ⥱ ⥶ ⥸ ⭂ ⭈ ⭊ ⥵ ⭁ ⭇ ⭉ ⥲ ⭋ ⭌ ⥳ ⥴ ⥆ ⥅ ⥹ ⥻ ⬰ ⥈ ⬾ ⥇ ⬲ ⟴ ⥷ ⭃ ⥺ ⭄ ⥉ ⥰ ⬿ ⤳ ⥊ ⥋ ⥌ ⥍ ⥎ ⥏ ⥐ ⥑ ⥒ ⥓ ⥔ ⥕ ⥖ ⥗ ⥘ ⥙ ⥚ ⥛ ⥜ ⥝ ⥞ ⥟ ⥠ ⥡ ⥢ ⥤ ⥣ ⥥ ⥦ ⥨ ⥧ ⥩ ⥮ ⥯ ⥪ ⥬ ⥫ ⥭ ⤌ ⤍ ⤎ ⤏ ⬸ ⤑ ⬱ ⟸ ⟹ ⟺ ⤂ ⤃ ⤄ ⤆ ⤇ ⤊ ⤋ ⭅ ⭆ ⟰ ⟱ ⇐ ⇒ ⇔ ⇶ ⟵ ⟶ ⟷ ⬄ ⬀ ⬁ ⬂ ⬃ ⬅ ⬆ ⬇ ⬈ ⬉ ⬊ ⬋ ⬌ ⬍ ⟻ ⟼ ⤒ ⤓ ⤙ ⤚ ⤛ ⤜ ⥼ ⥽ ⥾ ⥿ ⤼ ⤽ ⤾ ⤿ ⤸ ⤺ ⤹ ⤻ ⥀ ⥁ ⟲ ⟳☮☸☪☤☥ ☧ ☨ ☩ ☫ ☬ ☭ ☯ ☽ ☾ ✙ ✚ ✛ ✜ ✝ ✞ ✟ † ⊹ ‡ ♁ ♆ ❖ ♅ ✠ ✡ ✢ 卍 卐 〷 ☠ ☢ ☣ ☦♥ ♡ ❤ ❥ ❣ ❦ ❧ დ ღ ۵ ლ ও ლ✓ ✔ ✗ ✘ ☓ ∨ √ ✇ ☐ ☑ ☒ 〤〥❏ ❐ ❑ ❒ ▀ ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ ▉ ▊ ▋ █ ▌ ▐ ▍ ▎ ▏ ▕ ░▒ ▓ ▔ ▬ ▢ ▣ ▤▥ ▦ ▧ ▨ ▩ ▪ ▫ ▭ ▮ ▯ ☰ ☲ ☱ ☴ ☵ ☶ ☳ ☷ ▰ ▱ ◧ ◨ ◩ ◪ ◫ ∎ ■ □ ⊞ ⊟ ⊠ ⊡ ❘ ❙ ❚ 〓 ◊ ◈ ◇ ◆ ⎔ ⎚ ☖ ☗ッ
૮₍´ ˶ ェ ˵ '₎ა ૮₍ ⑅ ᐢ..ᐢ ₎ა ₍ ੭ᐢ..ᐢ)੭♡
₍˶ˆ꒳ˆ˶₎
💌 @name sent a message : please be my baby \( ‎˃ ⤙ ˂ )/
𝙢𝙚 talking about name : 0:00 ❍───── 06:00:00 💭
ꭑ ᧑ 𐐫 𝗈︩︪ ꒰ ꒱ ʚ ɞ “” ⌨︎ ⚠︎
◍̵⃘ ﹠ ◔⃘ 𝆬 ⸙ ﹗
♡ㅤ°. • °. ✿ * · ✮ . • • ⊹ . ✧ ⊹ ˚  * ·  ✮ . . ★ · ⊹ + *  ⊹  °. * ✧ .ꜥꜤ 𓈀 𖦥 ﹅ ⸯⸯ ンㅤꞋꞌꞋꞌ ⛸ㅤィ % 𓂃 ㇁ ◒ ! ンㅤ╮ ⟆ ﹏ ! 𝅓 𓂃𓈒 ﹑ ζ ㅤ﹏ ⨾ㅤ 𓈈ㅤ❨ ᨓ ⎓ ° ? 𓈒ㅤ▱ 𓂅 𓂃 ⨾ ᘒ ◟ ζ 𓍢 ◖ ᨓ ♡ ■ ꫂ ২ ζ १ 𖥧 𓂃 ♥︎ ᨒ ୫ ૪ ໒ 𐂴 ৎ ຊ ∿ ꔵ ⸙ ຯ ໒ ೨ 𖧧 Ꮺ 𖧷 𓏲 𖥨 𖦹 ๑ ໑ ࿔ ७ ५ ୭ ᠀ 𑁯 ੭ ⩩ 𖦹 ৎ 𖨂 𖥦 𓍢 ζִֶָ ꔛ ੭ 𓎆 ◞ 𐚱 ⩄ ⍝ ᠀ · ꗃ 𖦹 𓈒 𖧧 𓂃 𝕝 𓄹 𓄼 ҂ ⬫ ܀ ⃝ ᘏ ︰ ⚠ ꤥ 𓇬 𓃉 𓇸 𓆇 ⸃ ⸰ ⬞ 𐑥 ᠈ ✉ ᨒ ﹆ ⬝ 𑁤 𔘓 𔓘 ᜊ ᪤ ꒷ ⌨ ⬪ ↀ ⬩ ⬧ ⬥ ⊹ 〨 ⩌ ⩍ ⩋ 𓊌 𓇿 𓊔 𓈈 ㆐ Ⳋ ︳ ⴰ 𔒴 ↻ 𝅅 ﹐ ㄔ ഒ * ⛓ 𓎆 ⩩ ⵌ ᳦ 㚼 ┈ ⵌ 㔾 ᘐ 𐂲
 * ·  . . ★  ✧ .. ˚  * · . . ★·  ✧ . + *  ⊹  °. * ✧ . ✦ . • ✺ ° ★ . ° . ⋒
. ﹢ ˖ ✦ ¸ . ﹢ ° ¸. ° ˖ ・ ·̩ 。 ☆ ゚ * ¸ . ✦˖ ° : ﹢ ˖ . • . ﹢˖✦
⊹ ⋆゚꒰ఎ ♥︎ ໒꒱ ⋆゚⊹
.˳⁺⁎˚ ꒰ఎ ★ ໒꒱ ˚⁎⁺˳ .
ִֶָ࣪ ° .* ʚ♡ɞ *. °ִֶָ ࣪
.˳⁺⁎˚ ꒰ఎ ♡ ໒꒱ ˚⁎⁺˳ .
⊹ ⋆゚꒰ఎ ✧ ໒꒱ ⋆゚⊹
𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧.𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧.
⊹₊꒷︶꒷꒦‧₊˚⊹︰꒷
。゚•┈୨♡୧┈•゚。
゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚ ゜゚*☆*゚
°.♡┈┈∘*┈୨୧┈*∘┈┈♡.°
༺ ˖࣪ ∗ ☆ ∗ ˖࣪ ༻
˚ ₊‧ ୨ 𓆩 ♡ 𓆪 ୧ ‧₊˚
. ゚。 ₍ ꙳⸌♡⸍꙳ ₎ 。゚.
◖ 🥛 𓊔 𝘁𝗶𝗇︭𝘆 ⭑ 𝗯𐐫𝗼 ૮₍ ´• ˕ •` ₎ა
⩉ 𖥻 ִ ۫ ּ 𝗌ɑ𝗸𝘂𝗋ɑ ﹗㚼 🧠 𓂃 𖣯
࣪˖ ꐑ 🌷 ★ 𝗍𝘂𝗹𝗶𝗉𝘀𝗸ׅᦅᦅ𝗸 𓄴 🐇
🐮 𖣯 ،، 𝘀ɑ𝗻𝗽ׅᦅɘ꯭ꭑ𝗌 ⩇⩇ 𝐒. ᐢ..ᐢ
손 ˖ ✹ ࣪˖ 𝗸ɘ𝗻𝗆𝗮 𔘓 🎀🥛 ◗ ‹𝟹
◂ ׄ 𖥻 𝘃ɘ꯭𝗻ᥙ𝘀 ꗃ 🩰 𓈈 ⋆ ࣪.🍴 ★
⭑ ࣪ 🧠 𖣯 𓏔 𝗺ɘ𝗹𐐫𝗱𝗒 ! 𓄹 ⩄
˓ ✹ ִֶָ ࣪ 🦷 ⩇⩇ 𝗰ɐ𝗶𝗇 诺 •᷄‎ࡇ•᷅
◖ 𝗴ͽͽ𝗴𝗶𝖾 ★ 🩰 ♡̶ 𝟫𝟕 𓎆 ֙⋆
𔘓 ࣪˖ 𖥻 𝘃𝗮𝗇𝘁ɘ 🐄❕𓂃 ࣪˖ 𖦹 ‹
𝐈̶̲𝐈̶̲ 🥛 ˖ 𓂅 𖣯 𖥦 𝗺𝖺𝘁𝘁ꪱᧉ ᐢ..ᐢ
🍴 ✹ 𝗱𐐫𝗷ꪱ𝗻 ꩜ 🧠 ! ♥︎ 𓄴
🎀❕. 𓈊 ݁ 𝗳αꪱ𝗿𝘆 ꐑ ˖ ◗ ˊᯅˋ
¡ Manhwas nicks !
،، 🜸 𝘁!𝗇𝘆 𝗯𝘆𝗎̷𝗅 🎀 𓄳 𝐈̶̲𝐈̶̲ ⋆ ࣪.
𖣯 ˖ ࣪ ⩇⩇ 🐄 𓄹 ⭑ 𝗰𐐼ᴉ𝗻 •᷄‎ࡇ•᷅ ⨳
⋆ 𓈊 🥛 ✸ 𝘀ꭐ𝗲ɘ𝘁 𝗱᪁𝗷ᴉ𝗻 ☆̲ !
ˊᯅˋ 𖥻 ִ ۫ 𝘆᪁𝗵𐐼𝗻 ‹𝟹 🐇 ⬔ 𓂃 ִֶָ
🧠 𖥦 𝗰𝗁𐐼𝗻𝘄᪁𝗼̷ 𓄼 ꐑꐑ ˖ ◗ 𖦆
★̶̲ 𓂃 𝗻𝖺̷𝗸𝗒𝘂𝗇 ﹗𔘓 ⋆ › ꗃ ⛸️
(y/n) : your name.
𝐈̶̲𝐈̶̲ 𖤘 🐇 ⋆ 𝗹ꪱt̲t̲𝗹ə 𝘆/𝗻 ۰ 𖥔 !
𖥻 ִ ۫ 손 𝘆/𝗻 ୡ 𝗱𐐫𝗅𝗅 🎀 𓄹 𖣯 ◗
،، ★̶̲ 🥛 𖦆 ˊᯅˋ 𝗯𐐫𝗼 𝘆/𝗻 ‹
⋆ 𓈊 𝘆/𝗻p𐐫۫ᥱ̱𝗺𝘀 ꜝꜞ ⩇⩇ ✸ 🩰
✸ 𓂃 🍚 𓄲 𝘁i̲n̲𝘆 𝘆/𝗻 ๋ ࣭ ⭒ 𝐈̶̲𝐈̶̲
ᐢ..ᐢ ◒ 𝘆/𝗻 𝘀ꭐ𝗲ɘ𝘁 ⨳ 🐄 ★
¡ Thanks for 10k !
𖦆 ˑ ★̶̲ ﹕🦴 ᪁𝗮𝘁 𝗯ᦅ𝘆 % 𓂃
🐄 ꞌꞋꞌ ࣪ ، 𒀭 𝗳𝗮𝗶.𝗋𝗒 ﹔᪁𝗵𝗿𝗶𝘀 ⏃ ◗
𖨂 🎀 𝟗𝟕 𖤘 𝗹ⱺ︢︣𝘃ǝ𝘀 𝗸ᦅ𐐫𝗸 𓂃 ࣪˖ 𖣠
⋆ ⬔ ֢ 🩰 𝗰𝗵ᦅɘ𝗿𝗋𝘆 ! 𐀔 ʾ˓ 𓊌
› ࣪ 🜸 𝗺𝗼𝗈̷𝗇𝘁𐐼𝗲 𔘓'𝗌 ׅ𖦆ׂ⠀𒄬 🥛
〃 𖤘 ࣪˖ 𝐈̶̲𝐈̶̲ 𓄹 𝗵𐐼𝗻𝗮𝗸𐐫 ꐑꐑ 🐇
𓄳 ‣ 𝗺ɘ𝗹ᦅ𝗱𝘆 ❕ ♡̶ ૮₍ ˃̵͈᷄ . ฅ ₎ა
★ ⠂ 🧻ׁ ⋓ 𝘀ɘ𝘂𝗻𝗀ꭑ𝗶𝗻 𝗍𝗶𝗇𝘆 𓄼
🏁 𖥦 Ɩ𖦹︎𝘃𝖾͠s 𝗸𝘂𝗿ᦅꭑ𝗶 ა 𒄬 ‹𝟹
🜸 ﹕𝗌𝘄𝗲𝖾̷𝗍 𝗳ɘ𝗹𝗂𝘅 ꜝꜞ 🧠 ᳝ ࣪ Ꮺ
🥛 ゠ ✸ ૮₍ ៸៸ ᵜ ก ₎ა 𝗁𝗶𝗻𐐼𝘁𝖺 ៙ ͘
▬▭ オ ⋆ 𝗵𝘆𝗎̷𝗇𝗷𝗶𝗇𝗻𝗶ɘ ⩇⩇ ☁︎ ’
، ♡̶ 🐄 ¡ 𝗴𝗂𝗴𝗂 ! 𝟗𝟑 𓈈 ☆★
★̶̲ . ࣪ 𓂃 𝗹ꪱt̲t̲𝗹ə 𝗯𝗒𝘂𝗅 ⋆ ࣪ 𖠗 🎀
𖥻 ִ ۫ ּ𝘁̶𝘄̶𝗶̶𝗅𝗂𝗀𝗵𝘁 ﹗֊ ꗃ 𓊔 困 ִ࣪
، 𖧵 ˖ 𝘀𝗈̷𝗈̷𝗯𝗂𝗻 𓏲 𝗍𝗶𝗇𝘆 ๑•́ ᎔ ก̀๑
⌕ ⋆ ࣪. 𖤘 𝗹ꪱt̲t̲𝗹ə 𝗽𝗋𝗶𝗇𝗰ə𝘀𝗌 𓄳 ✸ ˖ ࣪
◖ 𖥻 ִ ۫ 𝘀𐐼𝗶𝗄𝗶 𝗯𐐫𝗼 🧠 ᰔ . 𓄼 ꐑ
࣪손 𓍢 ★̶̲ . 𝗹ᦅ𝘃ɘ𝘀 ୡ 𝗸ɘ𝗻𝗆𝗮 𖥦 ִֶָ
૮₍ ´• ˕ •` ₎ა 𓄼 𖣯 ִ࣪ ꭑ𝗼𝗈̷𝗇𝗰𝗁𝗂𝗹𝗱 ‹𝟹
᪡ 𓂃 🥛 ꜝꜞ ᳝ ࣪ 𝔣⍶ɩ𝗋𝘆 𝗷ɘ𝗻𝗇𝗶ɘ 𒄬
ᕱ ᕱ ꗃ᤻ 𓄼 ⸼ ࣪ 𝗌𝘄𝗲𝖾̷𝗍 ୡ 𝗵𐐼𝗲𝗯𐐫𝗺 ⸼ ࣪
𓊌 𖦆 ࣪ ▸ 𖥻 ִ ۫ 𝗰𝗈̷𝘄 𝗰𝗼𝗐 🐄 ≛
♡̶⠀⋅⠀⩇⩇:⩇⩇ 🎀 𒀭 𝘀ɑ͟𝗸𝘂ɾɑ ⋆ Ꮺ ָ࣪
⭒ ۪ ﹗૮₍。´ᴖ ˔ ᴖ`。₎ა 𝆯 ֢֢
૮₍7 ˃ ⤙ ˂ ₎ა
( ˘ ³˘)♡
(。♡‿♡。)
(。’▽’。)♡
♡´・ᴗ・`♡
(>’o’)> ♡ <(‘o'<)
(>ω<)
(✧◡ ✧)
(★ᴗ★)
(-^O^-)
(*ρω-*)
(/_\)
。·゚·(ノД`)·゚·。
。·゚·(ノ∀`)·゚·。
(#·∀·)
(︶^︶)
(-.-;)
 ̄へ ̄
ᓫ(°⌑°)ǃ
(」゜ロ゜)」
[・_・?]
[・ヘ・?]
(O_o)??
(O_O)?
⊙(・◇・)?
( ˘ ³˘) (´◡`)
(☆´3`)
(♡´ ³`)
chu(人´3`)⌒♡
✧(≖ ◡ ≖✿
(⌒.-)=★
❥(^_-)
(¬ω¬。)
(๑>ᴗ<๑) (⑅˘͈ ᵕ ˘͈ ) ♥︎ ₍ᵔ·͈༝·͈ᵔ₎
₍˶ᵔ ˕ ᵔ˶₎ ˘͈ ᵕ ˘͈ ₍ᐢ⸝⸝› ̫ ‹⸝⸝ᐢ₎
₍⑅ᐢ..ᐢ₎♡ ∩⑅∩ ᘏ⑅ᘏ⠀ᕬ ᕬ
₍ᐢ..ᐢ₎ ⍝ ˘ ᵜ ˘ ⍝ ᴖ ᴈ ᴖ
(ᐢ • ˕ • ᐢ) ૮₍ ˃̵͈᷄ . ˂̵͈᷅ ₎ა
˶ᵔ ˕ ᵔ˶ ‹𝟹 (:̲̅:̲̅:̲̅[̲̅:♡:]̲̅:̲̅:̲̅:̲̅)
(˶• ֊ •˶) ꒰ᐢ • ˕ • ᐢ꒱ •᷄ࡇ•᷅
૮₍ ´ ꒳ `₎ა ૮₍ ˃̵͈᷄ . ˂̵͈᷅ ₎ა
◔ ׅ ૮₍⑅˶•▿•˶⑅₎ა ₊ ׅ ֹ 𓈒 ࣪ ֢
₍ᐢ › ̫ ‹ ᐢ₎ ૮₍´˶ᵔェᵔ˶`₎ა
૮₍ ˃̵͈᷄ . ˂̵͈᷅ ₎ა ૮₍ ≧ . ≦ ₎ა
۟ ࣭ ⭒ֺ 🌈 ֹ ᮫ 𓏳݂ ݊ ℱ 𝗰r𝗲𝗱it𖦹𝘀 a 🅣︎Ⓞ︎🅓︎𖣘🅢︎ d𝗲v𝗶𝗱𝕠𝕤 c̆̈riă̈dø𝘳ꫀ𝘴 ⩉ 🎀 ࡛ ᮫ 🐾 ᭝ ܰ ៳ׄ  ֢ ♡
  ֗   ִ  ۫   🌙ˑ   ᳝ ࣪  𓄹 ⊹   ᳝🪐 ࣪⠀. 
𝘇𝗭𝘇. . .𖦆 ִ✏️ ۫ 𐑺 ֗ ִ ˖
Tumblr media
40 notes · View notes
s-trixy · 2 months ago
Text
ㅤSpecial 5k followers ! 15+ random users
yuckqr ㅤㅤ ㅤ sjisoul ㅤㅤ ㅤ jkovrl
pigvie ㅤㅤ ㅤ vcutell ㅤㅤ ㅤ zZkiti
jisuelf ㅤㅤ ㅤ itr9se ㅤㅤ ㅤ hyuhit
gor3rr ㅤㅤ ㅤ jiwoqs ㅤㅤ ㅤ ifch6e
vkoevil ㅤㅤ ㅤ ygicrr ㅤㅤ ㅤ hyetag
lsbgurl ㅤㅤ ㅤyeosqrl ㅤㅤ ㅤ O7h13
miIfck ㅤㅤ ㅤ softIip ㅤㅤ ㅤevilelf (I = i)
★ like or reblog if you use
1K notes · View notes
im-vantaehiy · 5 months ago
Text
(-_- ) zZ ★! ベイビー 🌟🍱
zZ ✩! ケーキ 🍰. . . € 19,95
# はい . . cat 🩹 ★?!%
★じぶんの :: f*C𝗸  💉
(ꐦ𝅒_𝅒) b1tc* バブ__ 🍄⭐
3K notes · View notes
j-isoo · 8 months ago
Text
(idol) is free therapy‼️
(idol) korea it girl/boy
this user is a (idol) love bot ♡🍡
yes i date (idol) now go away 🤟
💢 . . . Not (idol), but his/her gf/bf
my daily serotonin, (idol) ★__☆
★ random messy textual bios
4K notes · View notes
g-atinhos · a month ago
Text
۫ ⋆ ᖗ ࣪. random locs . . ‹𝟹
◌ Me + U = Lovers (≧▽​° ) I Love You !
◌ I Miss You . . ♥︎ ! 🍚🖖🏻 I Need U ( 〜 )
◌ Fruits ? Yes ! (^.^) ✿ Sweetie . . ᓚᘏᗢ
1K notes · View notes