Visit Blog

Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.

Fun Fact

In an interview with inc.com, David Karp (Tumblr's founder) admitted, "Being on computers all the time makes me feel gross."

Trending Blogs
#start up

Sinong aligaga ngayon sa mga order. Hindi ako marunong mag sales talked. Kaya kinausap ko friendship ko na sya mag advertise. May kikitain naman sya. Ayon! Naenganyo at sinimulan nya na agad at may mga orders na kami. :)

8 notes · See All
Next Page