Tumgir
#top tweets
Text
Tumblr media
65 notes · View notes
theraddestpotato21 · 5 months ago
Text
Tumblr media
42K notes · View notes
itssaesworld · 7 months ago
Text
Tumblr media
Sound like a plan
7K notes · View notes
melaninmanifestation · 11 months ago
Text
Tumblr media
7K notes · View notes
braindamaged1004 · 4 months ago
Text
Logic.
Tumblr media
346 notes · View notes
missamerican-pie · 6 months ago
Text
Tumblr media
462 notes · View notes
just-another-dreamer · a year ago
Text
Tumblr media
930 notes · View notes
wonhonightangel · 2 months ago
Text
Tumblr media Tumblr media
⁦⊙.☉⁩⁦⁦(◍•ᴗ•◍)❤��wonho on twitter....
39 notes · View notes
cosmiccora · 12 months ago
Text
Tumblr media
💗✨
249 notes · View notes
thealexiscowdell · 5 months ago
Text
Tumblr media
32 notes · View notes
broximar · a month ago
Text
Tumblr media
Yup
16 notes · View notes
Text
Tumblr media
45 notes · View notes
theraddestpotato21 · 3 months ago
Text
Tumblr media
everyday is pain
759 notes · View notes
prettyscorpioo · 6 months ago
Text
no me rompiste el corazón yo ya lo tenía roto por eso ni te amo ni te odio
21 notes · View notes
nandomando · a month ago
Text
I'm a bad motherfucker! 🤣
Tumblr media
Tumblr media Tumblr media
8 notes · View notes
braindamaged1004 · 4 months ago
Text
Thanks daddy Satan 🥰
Tumblr media
317 notes · View notes
missamerican-pie · 5 months ago
Text
Tumblr media
28 notes · View notes
just-another-dreamer · a year ago
Photo
Tumblr media
939 notes · View notes
snoopdogkaiwutang · a year ago
Text
Tumblr media
381 notes · View notes
mkjsofja · a year ago
Text
Tumblr media
186 notes · View notes