Visit Blog
Explore Tumblr blogs with no restrictions, modern design and the best experience.
#raziyeez
kalbinefha · 2 days ago
Text
"Bazı insanlar size sadık değildir. Size olan ihtiyaçlarına sadıktır. İhtiyaçları değiştiğinde, sadakatleri de değişir."
© Will Rogers
51 notes · View notes